НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Официално стартира схемата за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

В края на 2015г. стартира схемата за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Съгласно процедурата под иновация ще се разбира „въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес“, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите. Ще бъдат финансирани дейности, свързани с:

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Консултантски услуги в областта на иновациите

Допустимите Кандидати трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, да са регистрирани в България и да притежават история от минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.).

За предприятия, които нямат три завършени години ще стартира почти паралелно схемата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Изпълнението на проектите и по двете схеми следва да водят до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация :

  • ИКТ и информатика
  • мехатроника и чисти технологии:
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016г.