НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Скоро ще стартира схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация

Очаква се стартиране на първата схема за безвъзмездно финансиране по наскоро одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Схемата е по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от програмата и ще финансира дейности за подобряване на производствените процеси на предприятията, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Допустими кандидати ще бъдат микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия, регистрирани в България и притежаващи история от минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.). Допустимите кандидати следва да осъществяват дейността си в областта на промишленото производство, научноизследователската и развойна дейност или сферата на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения. Повече информация по схемата можете да намерите тук .