НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Отворена е процедура за подбор на проекти в „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

В началото на февруари Министерството на икономиката публикува официалните насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Съгласно процедурата, под иновация ще се разбира „въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес“, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Популяризацията на проекта, неговата идея, дейности и резултати ще бъде постигната посредством множество семинари, срещи, конференции и кръгли маси.

  • Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
  • Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
  • Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
  • Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
  • Визуализация на проекта.

Допустими за кандидатстване ще са предприятия, които са регистрирани след 01.01.2014г

Изпълнението на проектите и по двете схеми следва да водят до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:

  • ИКТ и информатика
  • мехатроника и чисти технологии:
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.