НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Стартираме проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

 

На 26.06.2020 г. ИНТЕГРИТИ КОНСУЛТИНГ ООД стартира изпълнението на проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" със сключен договор за БФП BG16RFOP002-2.073-1574-C01. Целта на проекта е да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

 

Участвахме в семинар на тема Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016

 

Подробно бяха представени условията, начините и сроковете за кандидатстване по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, както и допустимите дейности, които подлежат на финансиране, сред които:

 

Отворена е процедура за подбор на проекти в „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

 

В началото на февруари Министерството на икономиката публикува официалните насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

 

Стартирахме нов проект по програма Еразъм +

 

Интегрити Консултинг ООД, в партньорство с Техникъл Трейнинг България ЕООД успешно стартира изпълнението на проект по програма Еразъм +, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ за трансфер на сугестопедичния метод за обучение на проф. д-р Лозанов и адаптирането му в използваните образователни методики за обучение на възрастни. Проектът е с продължителност от 2 години и се изпълнява в партньорство с организации от Италия, Франция и Кипър.

 

Завършихме успешно поредица от обучения в Агенцията по вписванията

 

В началото на месец януари Интегрити Консулинг проведе успешно 8 обучения на общо 200 служители на Агенцията по вписванията. 100 служители бяха обучени на тема „Запознаване, интерпретация и методи за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“. Още 100 служители на агенцията посетиха обучението за „Вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“.

 

Официално стартира схемата за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

 

В края на 2015г. стартира схемата за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Съгласно процедурата под иновация ще се разбира „въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес“, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите. Ще бъдат финансирани дейности, свързани с:

 

Интегрити Консултинг приключи изготвянето на оценка и доклад за ефекта и степента , в която са постигнати стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

 

На 04 Декември 2015 официално беше предаден изготвеният анализ на ефекта от одобрените и финансирани от ЦОИДУЕМ проекти по конкурсна процедура 33.13-2014. За изпълнението на договора експертите на Интегрити Консултинг ООД посетиха училища и детски градини в цялата страна – София, Бургас, Кюстендил, Благоевград, Враца, Видин, Велико Търново и много други, за да проведат интервюта с екипите, изпълнявали проектите, да се срещнат с деца, които са били част от целевата група, както и да проведат анкетно проучване сред учители, ученици и родители.

 

Скоро ще стартира схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация

 

Очаква се стартиране на първата схема за безвъзмездно финансиране по наскоро одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Схемата е по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от програмата и ще финансира дейности за подобряване на производствените процеси на предприятията, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Стартирахме серия участия в сутрешния блок на БНТ2

 

Интегрити Консултинг в партньорство с БНТ ще участва в серия предавания в сутрешния блок на БНТ2 “Добро утро с БНТ2“, излъчвано от Регионален телевизионен център Благоевград.Целта на тези предавания ще бъде информиране на местния бизнес, публични и неправителствени организации и обществеността като цяла в Югозападна България за възможностите за кандидатстване по програми на ЕС, както и основни елементи и специфики в кандидатстването и реализацията на проекти, финансирани от европейски инструменти.

 

Как европрограмите помогнаха да се подобри управлението на компаниите

Голяма част от предприемачите са подготвени административно, експертно и технически за реализация на по-амбициозни проекти

 

Изтеклият първи програмен период от 2007 до 2013 г. за финансиране от Европейския съюз (ЕС) беше едно голямо предизвикателство както за българския бизнес, така и за консултантските компании. Преминавайки мислено през всички тези години още от периода на предприсъединителните програми, бих могъл да обобщя важните моменти, които определено подпомогнаха българския бизнес да израсне в управленски, технически и административен аспект.

 

Стартирахме трансграничен проект с Община Ниш

 

Интегрити Консултинг чрез партньорството си с Агенция за Икономическо развитие Костинброд успешно кандидатства и в момента реализира трансграничен проект „Трансгранично сътрудничество за изграждане на Център за привличане на инвеститори, подпомагащ публично частното партньорство“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

 

Успешно приключихме консултантска дейност в НАП

 

През периода август 2013 г. – юни 2014 г. Интегрити Консултинг ООД, като водещ партньор в Гражданско дружество „ИНТЕГРИТИ ОРАК ГРУП”, спечели и успешно реализира един от най-мащабните и предизвикателни търгове в България за консултантски услуги по Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 по проект: „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”.

 

Участваме в международен проект Work & Train финансиран по програма Leonardo da Vinci

 

Интегрити консултинг, чрез своята партньорска организация Агенция за икономическо развитие Костинброд, взе участие в изпълнението на проект „Work & Train, Насърчаване на обучението и включване на групите в неравностойно положение чрез работата", финансиран по секторна програма Леонардо да Винчи.