СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Стратегически решения за успешен бизнес

Системите за управление представляват систематизиран подход, позволяващ всяка една организация доброволно да увеличи конкуретното си предимство чрез внедряване и непрекъснато усъвършенстване на добри мениджърски практики в редица сфери: управление на качеството, управление на здравето и безопасността при работа, управление на сигурността на информацията, управление на влиянието върху околната среда и други. Изграждането, функционирането и поддържането на Системи за управление гарантира ново качество на управлението, на мисленето, на производствените операции и процесите и в крайна сметка на всички продукти и услуги, които Организациите предлагат на своите клиенти.

Направление Системи за Управление притежава богат опит в сферата на управленското консултиране. Опит, натрупан благодарение на дългогодишната ни практика в областта на системите за управление и работата ни с организации във всички отрасли и от всякакъв тип. Това ни позволява да предложим на своите клиенти не само най-съвременните и оптимални решения за изграждане на СУ, но и всякакъв вид управленски анализ и консултинг по отношение на добри мениджърски практики. Нашият опит като консултанти ни позволява да мислим извън общоприетите стеротипи – за нас създаването на една система за управление не е самоцел, а процес с висока добавена стойност за всяка една организация. Нашите консултантски услуги се базират на анализи на всеки един етап от процесите на управленско консултиране, като работим рамо до рамо с клиентите си до постигане на оптимални и устойчиви резултати.

 

Нашето портфолио от услуги, свързани с цялостния цикъл на създаване на системи за управление, включва:

 • Анализ

 • Разработка

 • Заснемане, документиране и оптимизиране на процеси

 • Консултиране при внедряване

 • Реинженеринг

 • Специализирани обучения

 • Провеждане и документиране на Вътрешни одити

 • Съдействие при провеждане на сертификационни и контролни одити от трета страна

 

Консултантите на Интегрити Консултинг имат опит и в предоставянето на специфични експертни услуги, като част от разработка на дадена СУ или отделна консултантска услуга:

 • Анализ на управлението

 • Идентифициране и оценка на значими аспекти по околна среда

 • Идентифициране на активите свързани с Информационната сигурност и Оценка на риска

 • Цялостно организационно консултиране във връзка с повишаване нивото на Информационната сигурност

 • Системи за управление на човешките ресурси

 

Експертите работещи в сферата на Системите за управление притежават образование, опит и компетентности, необходими за покриване на целия спектър от Системи за управление и видове управленско консултиране, а именно:

 • Системи за управление на качеството (съгласно изискванията на ISO 9001)

 • Системи за управление на околната среда (съгласно изискванията на ISO 14001)

 • Системи за здравословни и безопасни условия на труд (съгласно изискванията на BS OHSAS 18001)

 • Системи за управление на информационната сигурност (съгласно изискванията на ISO 27001и BS 7799-2)

 • Системи за управление на качеството и безопасността на храните (съгласно изискванията на ISO 22000 и НАССР)

 • Системи за управление на IT услугите (ISO 20000 )

 • Интегрирани системи за управление (включващи съответствие на повече от един стандарт)

 • Системи за добри производствени практики

 • Други специфични стандарти