ЗА НАС

Ние ще ви покажем пътя към успеха

Интегрити Консултинг ООД е консултантска структура в сферата на разработването, внедряването и реинжинеринга на Системи за Управление, съответстващи на изискванията на серия международни стандарти: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, както и профилирани Системи като: HACCP, GMP и др.

Основната ни цел е да предоставим висококачествени продукти в областта на разработването, консултирането, обучението и реинженеринга на системи за управление. Ние се чувстваме удовлетворени от работата си, когато затворим цялостния цикъл, от който се нуждаят нашите клиенти: консултиране - изграждане и внедряване на системите за управление - одитиране на системите от сертифицираща организация - издаване на сертификат за качество от акредитиран орган.

Разглеждаме тази цел като основополагащ фактор за повишаване на конкурентната способност, експортния потенциал и организационната устойчивост на нашите клиенти в контекста на разширяващите се възможности за изява и големите предизвикателства през бизнеса в обедиенна Европа.

Интегрити Консултинг извършва консултантски услуги в сферата на разработването и управлението на проекти по програми за финансиране на ЕС. Европейските фондовете представляват добра възможност за МСП и общински организации и институции да бъдат финансирани техни проекти и дейности свързани различни социално-икономически цели. Интегрити Консултинг чрез своя добър експертен потенциал предлага консултации за идентифициране на подходящи донори и програми, както и цялостно проектно документално обслужване на бенефициентите от разработване на проектно предложение до окончателното отчитане на проектите пред донорите.


Екип от специалисти

Интегрити Консултинг разполага с екип от високо квалифицирани консултанти с богат практически опит. Високото качество в предлаганите консултантски услуги се предопределя от поддържането на вътрешна система на обучение на нашите консултанти и тяхната информационна обезпеченост. В хода на работата си нашият екип изгражда уникални Системи за управление, интерпретирайки стандартите съобразно спецификата в дейността и фирмената политика и философия на управление на нашите клиенти.

В отношението си към клиента екипът ни следва неотлъчно следните основни принципи:

  • Интелектуална и емоционална съвместимост

  • Психологически комфорт и висока ефективност

  • Доверие, коректност и взаимоизгодни отношения

  • Системен подход Максимална ангажираност на ръководството и персонала

  • Измерими, достижими и определени във времето резултати

  • Непрекъснато подобрение и сътрудничество